جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می شود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی١ پایه١٠ - مشترک تمام رشته ها
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی( درس دوم) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١ پایه١٠- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار