یک زوج آمریکایی اسلحه های خود را به سمت معترضان ضدنژادپرستی که مقابل منزلشان تظاهرات می کردند نشانه گرفتند.
سرخط اخبار