متن کامل لایحه بودجه ۹۹ کل کشور با جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. 
متن کامل لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به شرح زیر است:
پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
پیوست شماره سه : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗ� ﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ) 
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استان ها

سرخط اخبار