به گفته محققان کشاورزی سالانه دومیلیارد تن فرسایش خاک در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای تشکیل هر سانتی متر خاک زمانی حدود صد سال نیاز است و این یعنی سرعت فرسایش خاک در کشور بسیار بیشتر از تشکیل آن است.
همچنین یکی از رویکرد های حفاظت از خاک، مکانیزاسیون کشاورزی است به این ترتیب که روش های سنتی کشاورزی که موجبات فرسایش خاک را فراهم می کند جای خود را به روش های نوین دهد.

سرخط اخبار