اهالی روستای نانلینگ چین با حفر یک چاه عمیق به عمق ۴۰۳ متر از سفره آب زیرزمینی استفاده می کنند.

سرخط اخبار