حفاظت از جنگل های بلوط فریدونشهر

واحد مرکزی خبر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۴
طرح کنترل لارو جوانه خوار بلوط در 200 هکتار از جنگل های شهرستان فریدونشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان گفت: در این طرح جنگل های مناطق خوش میوه ، چالچرانه ، کولاب ودورک پشتکوه فریدونشهر ازطریق محلول پاشی با استفاده از ترکیب بیولوژیک باکتری BT با قابلیت تضعیف سیستم ایمنی لار وحشره آغاز شد.
محمد قادری گفت: در عملیات پیش آگاهی و شناسایی مناطق آلوده، 40 هزار هکتار از جنگل های زاگرس واقع در منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهردر سال های گذشته بصورت مستمر پایش شده است.
وی، عملیات پیش آگاهی بدلیل تعیین زمان عملیات مبارزه علیه لاروهای سن سه وچهار را بسیار مهم وتاثیر گذار دانست و افزود: با استفاده از تله های فرمونی علاوه بر ردیابی مسیر حرکت و برآورد جمعیت حشره برای سال آینده ، بیشتر کنترل خواهد شد .
این آفت در چند سال گذشته بخشی از درختان بلوط جنگل های زاگرس آذربایجان شرقی ، ایلام ، چهار محال بختیاری ولرستان را درگیر کرده است .
لاروآفت جوانه خوار با خوردن جوانه وبرگ های درختان بلوط علاوه بر خسارت اقتصادی ، درصورت کنترل نشدن آفت موجب تسریع درخشکیدگی درختان بلوط می شود.