همه ی نیرو های جهادی و مردمی در کنار هم گرد آمده اند برای شکست ویروس منحوس کرونا .
سرخط اخبار