بازنشستگان کارگری انتظار دارند در آذر ماه احکام جدید بازنشستگی آنها صادر شود؛ احکامی که متناسبسازی را جزو پایه حقوق در نظر بگیرد.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، براساس وعدههای سازمان تامین اجتماعی و اظهارات اعضای هیات مدیره کانونهای بازنشستگی، قرار است اصلاحات همسانسازی از روز اول آذرماه اجرایی شود.
یکی از مهمترین مولفههای این اصلاحات، قرار گرفتن اضافات متناسبسازی، جزو پایه حقوق است؛ اگر متناسبسازی جزو پایه مستمری نباشد، سال بعد، مشمول افزایش سالیانه نخواهد شد؛ به همین دلیل، قرار گرفتن اضافات متناسبسازی در ذیل پایه حقوق، یک الزام اساسی است.
اعضای کانونهای بازنشستگی گفتهاند این اقدام قرار است از ابتدای آذر اجرایی شود؛ حالا بازنشستگان در انتظار صدور احکام جدید هستند؛ احکام حقوقی آذرماه که در آن، متناسبسازی جداگانه نیامده باشد.
یکی دیگر از اصلاحات وعده داده شده، اصلاح فرمولهای متناسبسازی برای بازنشستگان سخت و زیانآور است؛ گرچه فعالان صنفی بازنشستگان اعتقاد دارند باید همسانسازی برای همه گروههای مستمریبگیر اصلاح شود اما ظاهراً قرار است از آذر، اصلاحات فقط برای بازنشستگان سخت و زیانآور اجرایی شود؛ در رابطه با این گروه قرار است چهار درصد سالهای اشتغال به سابقه بیمهپردازی افزوده شود.
بازنشستگان سخت و زیانآور ابراز امیدواری میکنند که در ماه جاری دریافتی آنها افزایش یابد؛ این بازنشستگان در عین حال یک مطالبه اساسی نیز دارند: از آنجا که متناسبسازی از مردادماه اجرایی شد، پس از انجام اصلاحات باید مابهالتفاوت چهارماه قبل (مرداد، شهریور، مهر و آبان) به بازنشستگان پرداخت شود.
بازنشستگان سخت و زیانآور میگویند: از آنجا که با اصلاحات موافقت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار