بازار ارز پس از سپری کردن چندهفته افزایش مستمر و ریزش نرخها در هفته گذشته، حرکت احتیاطی توأم با ریزش را در پی گرفته که از همافزایی چندین عامل اقتصادی و روانی برای ریزش نرخ ارز حکایت دارد.
به گزارش ایران جیب از مهر، بازار ارز پس از سپری کردن چند هفته افزایش مستمر و ریزش نرخها در هفته گذشته، حرکت احتیاطی توأم با ریزش را در پی گرفته است. ریشهیابی این مهم، حکایت از همافزایی چندین عامل اقتصادی و روانی در راستای ریزش نرخ ارز پس از هفتهها افزایش نرخ ارز در بازار دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در سامانه نیما ۱۹۳ میلیون دلار به صورت حواله ارزی عرضه شد و از این میزان، ۶۲ میلیون دلار با میانگین موزون هر دلار ۲۶,۲۰۰ تومان معامله شد که این مهم نشان از تعمیق بازار نیمایی دارد. همچنین از عرضههای بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلاری روزانه اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی با وجود صدور مجوز افزایش سقف خرید صرافیهای این بازار به ۵۰۰ هزار دلار، خریدهای روزانه به ۲ میلیون دلار نمیرسد.
گفتنی است، رئیسکل بانک مرکزی در تازهترین اظهاراتش با اشاره به تأمین ارز ۱۸.۵ میلیارد دلاری توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه تا پایان مهرماه برای واردات مورد نیاز کشور، از روند فزاینده صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی توأم با صادرات غیرنفتی خبر داد. همچنین بنظر میرسد کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و بازار آزاد سبب افزایش انگیزه بازگشت ارزهای صادراتی، پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار ارز و کاهش نرخ آزاد ارز شده است.
دلالان وارد فاز تعلیق شدهاند یا تردید؟!
بررسی تحرکات دلالان ارزی در فضای مجازی حاکی است، پروپاگاندای رسانهای درباره قطعیت انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار