پالایشگاه گاز ایلام درحالی از آغاز ارسال گازمایع، میعانات ازی و اتان به واحد الفین پتروشیمی ایلام از نیمهآبان امسال خبر داد که پس از هفده سال انتظار در نهایت «الفین» این مجتمع پتروشیمی در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
«شاپا»: بزرگترین برگ برنده «الفین» ایلام در کنار سبد متنوع محصولات تولیدی، کوره دوگانهسوزی بوده که همچون پتروشیمی جم و تا حدودی تبریز از توان مصرف همزمان خوراک مایع و گازی برخوردار بوده و راهاندازی این طرح فشار تحریم صادرات میعانات گازی و گازمایع را کم میکند.
«الفین» ایلام به تنهایی معادل یک جهش متانولی برای صنعت پتروشیمی خیر و برکت دارد و در کنار «اتیلن»، «بنزین پیرولیز» و «پروپیلن» این پتروشیمی زمینه ساز تحولاتی جدید در تکمیل زنجیرههای ارزش خواهند شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار