مکتب حاج قاسم ، رقص اندر خون خود مردان کنند.
سرخط اخبار