متن کامل لایحه بودجه ۹۹ کل کشور با جمع منابع ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

به گزارش مشرق، بر اساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2033 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. همچنین 66 هزار میلیارد تومان بودجه دستگاه ها از محل درآمدهای اختصاصی است.
متن کامل لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به شرح زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
پیوست شماره سه : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗجاری-ﺻﻨﻌﺘﯽ)
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استان ها 
منابع تکمیلی و مرتبط
برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی
بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور (به انضمام پیوست ها)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1399-1400 (جلد اول)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1399-1400 (جلد دوم)
خلاصه گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 
...

سرخط اخبار