سومین جلسه دادگاه پرونده تعاونی های البرز ایرانیان و ولیعصر

باشگاه خبرنگاران دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان صبح دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.