شهر ابوحمیظه در استان خوزستان و در ۵ کیلومتری سوسنگرد قرار دارد از ابتدای جنگ تا آخر جنگ ۹۷ شهید داشته و محاصره این شهرکه قبلا روستا بوده از اوایل مهرماه ۵۹ تا پایان محاصره شهر سوسنگرد ادامه داشت.ابو حمیظه بزرگترین روستای آن منطقه که ۹۷ شهید را تقدیم انقلاب کرد.ثامر مزرعه متولد دهه ۳۰ در ابوحمیظه ی خوزستان جانباز شیمیایی جنگ و بازنشسته شرکت نفت، مارا با خود به کوچه ها برد و از نشانه ها و یادها گفت از صدای خمپاره ها و جای ترکشها برقلب روح آدم ها از ترس های زنان که جایش را به استقامت و پایداری داد
سرخط اخبار