افزایش ضریب مکانیزاسیون با اختصاص اعتبار

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۸
613 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ضریب مکانیزاسیون امسال به استان مرکزی اختصاص یافت.

به گزارش  خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 613 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ضریب مکانیزاسیون امسال به استان اختصاص یافت.
 بابایی افزود: پیش بینی می شود که با جذب این میزان اعتبار حدود 700 دستگاه تراکتور و کمباین به بخش کشاورزی استان مرکزی افزوده شود.
او گفت: 410 میلیارد ریال اعتبارپارسال برای افزایش ضریب مکانیزاسیون به استان مرکزی اختصاص یافت که 620 میلیارد ریال معادل 152 درصد این اعتبارات جذب و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: 937 دستگاه انواع تراکتور، 470 دستگاه کمباین و انواع ادوات کشاورزی با جذب این اعتباردر راستای افزایش ضریب مکانیزاسیون به بخش کشاورزی استان وارد شد.
بابایی گفت: با پیوستن این ماشین آلات به بخش کشاورزی استان مرکزی ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان مرکزی از یک و 55 صدم درصد در ابتدای سال گذشته به یک و 65 صدم درصد در ابتدای سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به اجرای طرح پلاک گذاری ماشین آلات بخش کشاورزی استان مرکزی افزود: 14 هزار و 413 دستگاه تراکتور و کمباین در این استان وجود دارد که تاکنون پنج هزار و 808 دستگاه شماره گذاری شده است.
رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه گفت: هزار و 786 دستگاه از مجموع ماشین آلات کشاورزی شماره گذاری شده مستعمل و چهار هزار و 22 دستگاه نوع شماره بوده است.
بابایی افزود: هشت هزار و 605 دستگاه کمباین و تراکتور مستعمل در استان مرکزی وجود دارد که با توجه به ...