بزرگترین و قطورترین لوله های انتقال آب در ساوه طراحی و ساخته شد.
سرخط اخبار