توقف عمدی چند خودرو در انتقاد به گرانی بنزین در بعضی بزرگراه های تهران، موجب ترافیک سنگین و طولانی ماشین ها شده در این بزرگراه ها شده و صف طولانی از ماشین ها را متوقف کرده است. برخی رانندگان نیز با زدن بوق نسبت به گرانی بنزین اعتراض می کنند.
سرخط اخبار