جهان پر از جانوران خطرناکی است که با یک حرکت کوچک و ساده می توانند به زندگی یک انسان پایان دهند.
سرخط اخبار