ساختمان های مسکونی و تجاری اطراف میدان، بافت پیرامونی آن را به جای آنکه همخوانِ بافت تاریخی کند، پر از پارکینگ های خودرو، انبارهای کالا، خانه های مخروبه و دیوارنوشته های "اینجا پارک نکنید" کرده است.مناظر بی نظیر گنبدهای میدان از هرسو اسیر نازیبایی بصری تأسیسات این ساختمان ها شده که چشم هر بیننده ای را آزار می دهد.مناظر بی نظیر گنبدهای میدان از هرسو اسیر نازیبایی بصری تأسیسات این ساختمان ها شده که چشم هر بیننده ای را آزار می دهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار