غواصی در عمق آب نشان دهنده کوه های یخی و محیط آرام و یخبندان غول های یخی هستند.
عناوین مهم خبری