روحانیون اهل سنت کردستان معتقدند، آنچه مدعیان مدافع حقوق بشر می گویند ادعایی پوشالی است و امروز چهره کریه و واقعی سران استکبار بیش از هر زمانی برای جهانیان آشکار شده و افول نظام پوشالی آمریکا نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، تقریبا بیش از نیم قرن است که مسئله «حقوق بشر» به عنوان یک ابزار فشار از سوی امریکا علیه دشمنان و رقبای این کشور استفاده می شود. کشورهایی که به هر نحوی در تقابل با امریکا قرار دارند، خود به خود و بدون هیچ مدرکی، متهم به نقض حقوق بشر می شوند. به بیان دیگر، هر کشوری که امریکا با آن مشکل دارد، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می شود. 
علاوه بر این، مسئله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار برای اعمال تحریم ها علیه دشمنان امریکا نیز مورد استفاده قرار می گیرد این در حالی است که شهروندان امریکایی بیشترین فشار را در امر نقض حقوق بشر تحمل می کنند.
بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت نشان می دهد که دولتمردان این کشور موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در سطح جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می دهند که موجب استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر در سطح بین المللی می شود.
جامعه روحانیت اهل سنت کردستان در مورد ادعای حقوق بشری آمریکا معتقدند، آنچه مدعیان مدافع حقوق بشر می گویند ادعای پوشالی است و امروز چهره کریه و واقعی سران استکبار بیش از هر زمانی برای جهانیان آشکار شده است.
خوی استکباری و ضدبشری آمریکا ریشه تاریخی دارد
ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج، با محکوم کردن وحشیگری پلیس آمریکا در برخورد با مردم و کشتار «جورج فلوید» شهروند سیاه پوست اظهار کرد: خوی استکباری آمریکا و برخورد ضد انسانی آنها با بشریت ریشه در تاریخ شکل گیری این کشور دارد.
امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: آمریکا همیشه عادت به جنایت داشته و حقوق بشریت به ویژه مظلومین و آزادیخواهان جهان را تضعیف می کند.
ماموستا رستمی با بیان اینکه ...

عناوین مهم خبری