گروه های جهادی شبانه روز در امر پاکسازی، گندزدایی و ضدعفونی محیط شهری پای کار هستند و به یک ستون اصلی و تأثیرگذار تبدیل شده اند.
سرخط اخبار