یک کارشناس اقتصادی در زمینه راه های معمول جبران کسری بودجه گفت: در یک فضای منطقی چند روش برای جبران کسری بودجه وجود دارد. اولی که در 50 سال اخیر در کشور ما رواج داشته است، افزایش فروش نفت یا افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش درآمد ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به
ریال است.
میثم پیله فروش در گفت و گو با مهر درباره راه دوم جبران کسری بودجه افزود: راه دیگری که می توان در کنار این موضوع مطرح کرد و به آثار مثبت یا منفی آن فکر کنیم، کاهش هزینه های اداره کشور است که هیچ وقت مدنظر سیاستگذاران نبوده است.
وی ادامه داد: روش دیگری که می توان در دولت و مجلس پیگیری کرد، افزایش درآمدهای پایدار برای دولت با تعریف پایه های مالیاتی برای دولت یا حذف معافیت های مالیاتی بی مورد در اقتصاد ایران است که اگر این اتفاقات می افتاد در سال ۹۸ بالغ بر صد هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت و کسری بودجه امسال تا حدی مرتفع می شد.
پیله فروش با بیان این که اولویت بندی راه های جبران کسری بودجه بسیار مهم است، گفت: متأسفانه در کشور ما در سال هایی که فروش نفت به اندازه کافی بوده است به وسیله آن کسری بودجه پوشانده شده و به مردم به دروغ گفته شده کسری بودجه
وجود ندارد.
در بعضی سال ها نیز با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را پوشانده ایم و در حال حاضر که نفت نیست به جای این که دنبال راه حل های اساسی که باعث تحول در اقتصاد کشور می شود باشیم دنبال سهل الوصول ترین راه هستیم و آن هم انتشار اوراق و استقراض از
مردم است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری