نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برابر ٢٩.٨ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٢٨. � درصد برای دهک اول تا ٣١.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

به گزارش صبحانه ،  نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برابر ٢٩,٨ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٢٨. � درصد برای دهک اول تا ٣١.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ٢٩.٢ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٤ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا های غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٦.٩ درصد برای دهک اول تا ٣١.٧ درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی دهک ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ٣,٩ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٤ درصد) �.٥ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل �.٨ واحد درصد و در گروه عمده «کالا های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل �.٧ واحد درصد کاهش نشان می دهد./ تسنیم

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری