اوایل پاییز ۱۳۹۸ بود که در مناطق مرکزی و جنوبی کشور عراق، اعتراضات مردمی آغاز شدند و در این میان بسیاری از کشور های سودجو و آشوب گر نیز از این اعتراضات سوء استفاده کرده و قصد داشتند خواسته های اقتصادی و سیاسی مردم را به نفع خود تغییر دهند. در این میان مرجعیت دینی کشور عراق به میان آمدند و از مردم خواستند که اعتراضات مسالمت آمیز داشته باشند و از تخریب و حمله به امکان دولتی و عمومی این کشور خودداری کنند. مردم نیز به توصیه مرجعیت دینی این کشور گوش کرده و در تظاهرات خود حمایت از مرجعیت دینی این کشور را اعلام کردند.
سرخط اخبار