متاسفانه عده ای بدون توجه به توصیه های بهداشتی با رها کردن لوازم بهداشتی مصرف شده در سطح معابر باعث آلوده شدن شهر می شوند.
سرخط اخبار