راه شیری کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد. این کهکشان پیش تر به کهکشان راه الهام معروف بوده است. در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، این کهکشان به صورت نوار شیری رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می شود
عناوین مهم خبری