قبل و بعد از آتش سوزی در کلیسای نوتردام

جهان نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴
کلیسای تاریخی نوتردام پاریس نماد ملی-مذهبی فرانسه که سالانه 13 میلیون توریست از آن بازدید می کردند، در آتش سوخت.