با لشکرت چه حاجت، رفتن به جنگ دشمن؟ تو خود به چشم و ابرو، برهم زنی سپاهی

سرخط اخبار