ظهور شبکه جهانی اینترنت با خلق واقعیتی بین الاذهانی، جهانی مجازی آفرید که با ارائه امکانات وسیع و متنوع، جهان مادی را دگرگون کرد و در عین مواهبی که به انسان ها ارزانی داشت، آنان را با چالش های جدیدی نیز رو به رو ساخت تا آن جا که انسان های امروزه و نیازهای اولیه آنان بیش از پیش در معرض متاثر شدن از «پیام های مهندسی شده» هستند.

هزاره سوم با انقلاب اطلاعات در جامعه جهانی شروع شد که مانند انقلاب صنعتی بار دیگر تاثیرات عمیقی را در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی زندگی انسان ها رقم زد. تبادل وسیع اطلاعات و سیل داده هایی که در قالب «بیت»های الکترونیکی و با سرعت زیاد به فضای فکری و روانی انسان ها گسیل شد، نه تنها نسل کودکان و نوجوانانی را که از ابتدای کودکی با آن رشد می کردند، به شیوه خود تحت تاثیر قرار داد و با ارزش ها و ضد ارزش های متنوع و جدید آشنا کرد ، بلکه نسل های قبل تر را هم به تامل در باره ارزش های زیسته پیشین فراخواند. شاید برای این نسل مفهوم جدیدی از شکاف نسل ها مطرح شد که او را نه تنها به چالش با نسل جدید، بلکه به تردید درباره گذشته خود نیز واداشت.
انسان ها از همه لایه های سنی و اجتماعی و اقتصادی، برای باقی ماندن در صحنه جامعه ناگزیر به ورود به جهان الکترونیک بودند که پیامد محتوم آن در کنار تغییر در سبک زندگی، رویارویی با ارزش ها و ساختارهای جدید و متنوع فرهنگی و معرفتی بود. از سوی دیگر چگونگی بهره مندی از امکانات جدید، خود فرهنگ و آیین جدیدی می طلبید که پیش نویسی برای آن موجود نبود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای صنعتی که پیشتاز این انقلاب جهانی بودند، نظام آموزشی متولی این امر شد و موضوع جدیدی به عنوان «سواد رسانه» تعریف و تدوین شد و آموزش آن در دستور کار برنامه ریزان آموزش و پرورش عمومی قرار گرفت. جوامعی که از این نیاز مهم و جدید غفلت کردند، که غالب آن ها در زمره جوامع در حال توسعه بودند، بیش تر درگیر عوارض نامطلوب این تحول بزرگ در سیستم اطلاعات جهانی شده اند.
ناگفته پیداست که یکی از بنیادی ترین نیازهای برآمده از این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار