با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش می یابد. با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون های داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش می یابد.

علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ در تشریح لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است گفت: با تصویب این لایحه در حقیقت از این پس شاهد نظم بخشی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهیم بود.
او افزود: بحث اصلی در مورد ساخت و سازها و رعایت مقررات ساختمانی از جهت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوعی است که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده اما در ابتدای امر نظر قانونگذار عمدتا این بود که اگر ساخت و ساز در شهر انجام می شود باید پروانه ساختمانی داشته باشد و فرد از مرجعی که شهرداری معرفی شده حتما پروانه دریافت کند و این پروانه بر اساس طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی دریافت می کنند. به این ترتیب طرح جامع سندی برای توسعه کالبدی شهر و التزام بخشی به کالبد شهر و طرح تفصیلی هم برای تدقیق طرح جامع است به گونه ای که بر اساس آن بتوان برای ساختمان پروانه صادر کرد.
هیچ فرد، دستگاه و نهادی در اخذ پروانه ساختمانی مستثنی نیست
او ادامه داد: در قانون عنوان شده پروانه ساختمانی برای همه صادر شود؛ در حقیقت هرآنچه در محدوده شهر عمل می شود نیازمند پروانه ساختمانی است و در اینجا مسئله مهم این است که هیچ استثنایی وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فردی نمی تواند خود را در این قانون مستثنی کند و برای مثال فرد یا وزارتخانه یا نهادی نظامی اعلام کند می خواهم ساختمانی در شهر بسازم ولی برای اخذ پروانه مستثنی هستم؛ این امر حتی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و حتی شهرداری را هم شامل می شود و باید پروانه ساختمانی دریافت شود، البته متناسب با شرایط درون دستگاه ها و سازمان ها حسب ضرورت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری