بر اثر انفجار شدید عصر سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت خسارات زیادی به بندر بیروت، ساختمان های اداری و ساختمان پارلمان لبنان در مرکز بیروت و تعدادی از ساختمان های اطراف بندر وارد شد.
سرخط اخبار