آهنگ آغاز سال نو شمسی، با نوای ساز طبعیت به رقص درآمده است. ساز کوک بهار، البته با ساز ناکوک کرونا هماهنگ شده است. به این اعتبار، صدای ناخوشی بیرون می زند؛ صدایی که به ویژه برای کارگران که این روزها همچنان در محل کار خود حاضر می شوند، آزاردهنده است. معیشت کارگران هم از این ویروس که مسئولان آن را منحوس می نماند، متاثر شده است و بهار هم به حال آنها افاقه نمی کند.

سرخط اخبار