در دوره زمانه ای که خیلی از مردم برای رسیدن به اهداف خود هزاران بهانه میتراشند و مانع های پیش رو را سدی برای رسیدن به آرزوهایشان می دانند، هستند افرادی که با وجود محدودیت های جسمی و حتی اقتصادی دست از تلاش بر نمی دارند و رویاهایشان را باور دارند. آنها معلولیت را باور ندارند و دنیا برای آنها هنوز زیبایی های زیادی دارد.
سرخط اخبار