آیا در پایان سال به خواسته‌های قانونی توجه می‌شود؟!

مطالبات نُه‌گانه بازنشستگان تامین اجتماعی

لوگوی کارگر نیوز کارگر نیوز . چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۲۱:۳۲
بازنشستگان کارگری خواسته های خود را در نُه گروه طبقه بندی کرده و معتقدند؛ باید دولت در روزهای پایانی سال به مطالبات بازنشستگان توجه کند.

جمعی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، مطالبات اصلی خود را در نُه گروه دسته بندی کردند.
این مطالبات از قرار زیر است:
با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش
حقوق کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی از مسئولین ذیربط، درخواست داریم
هر چه سریعتر ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نظر بازنشستگان هم در تعیین حداقل
مزد تامین گردد.
از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده۹۶ قانون
تامین اجتماعی، موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر
با نرخ تورم است، در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.
پیگیری اجرای دقیق متناسب سازی از طرف سازمان تامین اجتماعی مطابق بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی انجام پذیرد.
سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین
اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه پرد از اجباری به طور
مستقیم می باشد. لذا این مورد هم مدنظر و اجرایی شود.
پیگیری در خصوص دریافت مزایای شغلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی متناسب با شاغلین هم در دستور کار قرار گیرد.
نسبت به رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین
اجتماعی و غیرهمکار اقدام و پیگیر برداشتن اینگونه تبعیضات و رفع آن در
سازمان باشید.
همانطور که مطلعید سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای
وظایف حمایتی و دولتی از گروه های حمایتی نمی باشد و باید هزینه های حمایتی
از گروه های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و
شاغلان بیمه پرداز اجباری برای گروه های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است
از این گونه اهمال کاری ها جلوگیری شود.
تلاش در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
انجام ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار