مقام سازمان ملل در نشست لندن: آب چالش اصلی زیست محیطی ایران

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹

اندیشکده روابط بین الملل: گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران امروز درمحل “انجمن سلطنتی جغرافیا” در لندن گفت در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های زیست محیطی پیش روی ایران مدیریت آب است.
ایشان که خطاب به سمپوزیم چالش های محیط زیست ایران سخن می گفت افزود سالانه میزان سرانه آب در ایران از مقدار فراوان 7 هزار متر مکعب در 1956، اینک به یک هزار و 900 متر مکعب رسیده و این میزان تا سال 2020 به یک هزار و 300 متر مکعب کاهش خواهد یافت.
آقای لوئیس درباره مصرف آب در ایران گفت روند به گونه ای خطر ناک در مسیر مخالف حرکت می کند. وی گفت با روند فعلی نرخ افزایش جمعیت در ایران پیش بینی می شود تا سال 2025 جمعیت ایران به 90 میلیون برسد که در این سطح مقدار 30 میلیارد متر مکعب آب بیشتر در سال برای رفع نیازهای رو به افزایش باید مهیا شود.
وی کمبود آب را به عنوان چالش اصلی امنیت انسانی ایران دانست و پیشنهاد کرد این کشور باید چهار اقدام درپیش گیرد تا رویکرد مدیریت آب را بهبود بخشد. نخست باید تمامی گروه های ذینفع را دربرنامه ریزی تخصیص منابع درگیر نماید. دوم بهره برداری از آب به عنوان منبعی قابل دسترس را متوقف و آب بهای آن را به گونه مفید ارزش گذاری نماید. سوم از آب های زیر زمینی و سطحی حفاظت کند و چهارم استفاده بهینه آب را افزایش دهد.
ایشان در این همایش به تهدیدات امنیت انسانی یعنی گسترش کویر، تخریب جنگل، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی ، همچنین اشاعه کربن به عنوان چالش هایی که باید بر آن ها غلبه کرد اشاره نمود.
نشست دو روزه “میراث طبیعی ایران: سمپوزیم برای تغییر قابل سنجش” به وسیله “بنیاد میراث ایران” و “بنیاد ...

سرخط اخبار