عکاسی خلاق برای گرفتن عکس هایی از سنجاب های قرمز غذا های آن ها را در اشیا پنهان می کند تا بنواند این صحنه ها رو خلق کند.
عناوین مهم خبری