بر اساس طرح پژوهشی «مرور نظام مند مطالعات حوزه فوتبال» فدراسیون فوتبال ایران فدارسیون فوتبال نقشی در امور پژوهشی نداشته است!

به گزارش ایسنا، تحقیق حاضر به بررسی نظام مند تمامی مطالعات انجام شده در گرایش های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزش در حیطه فوتبال پرداخته است و بدین منظور با جستجوی مقالات و پایان نامه ها بر اساس کلید واژه های مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی از قبیل IRANDOC، SID، NOORMAGS، Magiran و پایگاه اینترنتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تمامی مطالعاتی که در دانشگاه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی و پژوهشی در حوزه ورزش فوتبال انجام شده بود را استخراج کرده و در عین حال با دسته بندی آن ها در گرایش های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از آن اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی در قالب جداول و نمودارها تفسیر شده اند و در حدود ۱۰۳۱ عنوان مقاله (۴۸۰ عنوان) و پایان نامه (۵۵۱ عنوان) به دست آمده و ۲۲ طرح نیز در دستگاه های مختلف در زمینه فوتبال انجام شده است.
درصد توزیع فراوانی پایان نامه های مربوط به فوتبال در گرایش های مختلف بدین صورت بود که گرایش های فیزیولوژی ورزش ۲۲ درصد، مدیریت ورزشی ۳۴ درصد، رفتار حرکتی ۱۷ درصد، آسیب شناسی ۱۰ درصد، بیومکانیک ۵ درصد، جامعه شناسی ۹ درصد و اقتصاد سه درصد است.
درصد توزیع فراوانی مقالات مربوط به فوتبال در گرایش های مختلف تربیت بدنی نیز اینگونه است که فیزیولوژی ورزش ۲۹ درصد، مدیریت ورزشی ۲۷ درصد، رفتار حرکتی ۱۲ درصد، آسیب شناسی۱۳ درصد، بیومکانیک ۱ درصد، جامعه شناسی ۱۲ درصد و اقتصاد فوتبال ۶ درصد بود.
درصد توزیع فراوانی طرح ها نیز اینگونه است که جامعه شناسی ورزشی، مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزش و آسیب شناسی هر کدام ۲۲.۵ درصد و رفتار حرکتی ۱۰ درصد را تشکیل ...

عناوین مهم خبری