یکی از بزرگترین پرچم های فلسطین در سطح کشور به طول ۲۰۰ متر، جمعه ۲ خرداد، توسط زنجیره انسانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه راهی مصلی به سمت میدان ساعت تبریز به حرکت درآورده شد. یکی از بزرگترین پرچم های فلسطین در سطح کشور به طول ۲۰۰ متر، جمعه ۲ خرداد، توسط زنجیره انسانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه راهی مصلی به سمت میدان ساعت تبریز به حرکت درآورده شد.

یکی از بزرگترین پرچم های فلسطین در سطح کشور به طول ۲۰۰ متر، جمعه ۲ خرداد، توسط زنجیره انسانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه راهی مصلی به سمت میدان ساعت تبریز به حرکت درآورده شد.
یکی از بزرگترین پرچم های فلسطین در سطح کشور به طول ۲۰۰ متر، جمعه ۲ خرداد، توسط زنجیره انسانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی از سه راهی مصلی به سمت میدان ساعت تبریز به حرکت درآورده شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری