بی.بی.سی با تمام جهتگیری های فکری و ایدئولوژیکی که دارد به توانایی پزشکان ایرانی و انستیتوی پاستور معترف شده است.
سرخط اخبار