مصوبه دیروز مجلس را مضر می دانم
رئیس جمهور: مصوبه دیروز مجلس را مضر می دانم، امّا نرفتنم به مجلس به خاطر رعایت پروتکل هاست.-

سرخط اخبار