دبیرکل خانه کارگر معتقد است که تفسیرهای سازمان تامین اجتماعی از مفهوم مخالف قوانین تامین اجتماعی، موجب نادیده گرفتن سوابق بیمه ای بازماندگانِ مستمری بگیران شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ای به شماره پرونده ۹۸۰۴۲۱۰ انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و حذف سوابق بیمه ای افراد را خلاف مقررات تشخیص داده است. در این دادنامه، همچنین اعلام شده است که شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری، برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت بیمه شده را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند. با توجه به اینکه رای دیوان ناظر بر حقوق مشمولان ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی است، از این پس سازمان نمی تواند سوابق بیمه ای افراد را به استناد منقضی شدن مهلت ۶ ماهه بررسی لیست بیمه ای کارفرما، حذف کند؛ یا اینکه تاریخ محاسبه سوابق بیمه ای متوفی را از زمان ارائه لیست بیمه، معیار تعیین مستمری بازمانده وی قرار دهد. با هدف بررسی جنبه های مختلف این دادنامه با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، گفتگو کردیم. وی بر این باور است که مهم ترین جنبه آرای درج شده در این دادنامه، بستن راه تفسیرهای مخالف به روی مجری قانون یعنی سازمان تامین اجتماعی است. 
در سال های گذشته بخشی از افردی که باید از مستمری بازماندگان بهره مند می شدند، به دلیل انقضای مهلت ۶ ماهه بررسی لیست بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی و حذف سوابقی که از بابت آن ها حق بیمه پرداخت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار