با پایان زمستان و فرا رسیدن بهار، تمامی موجودات به صورت همزمان زنده شدن دوباره ی طبیعت را تجربه می کنند.
عناوین مهم خبری