اگر کل هزینه های حمل و نقل ریلی را با حمل و نقل جاده ای مقایسه کنیم، به نظر نمی رسد حمل و نقل ریلی ارزان تر از جاده ای باشد

برخی کارشناسان براین باورند که گرچه حمل ونقل ریلی درمقایسه بامدل جاده ای صرفه اقتصادی بیشتری دارد، اما توسعه زیرساخت ها دربخش جاده ای و تمرکز دولت روی این بخش، صاحبان کالا را برآن داشته است تا چشم خود را روی حمل ونقل ریلی و مزایای آن ببندند و استفاده از جاده را به آن ترجیح دهند؛ موضوعی که درخصوص آن بادکتر مسعود دانشمند، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی مطرح کردیم.
دکتر دانشمند معتقد است حمل ونقل ریلی، هزینه های جانبی را دربردارد که درمجموع صرفه اقتصادی را نسبت به جاده کاهش می دهد؛ بنابراین دولت باید توسعه این صنعت را دردست بگیرد و جذابیت هایی را دراین بخش برای صاحبان کالا ایجاد کند تا درکنار آن، شاهد ورود سرمایه بخش خصوصی به این صنعت باشیم.
عدم صرفه اقتصادی ریل در برابر جاده
مسعود دانشمند درگفت و گو با «دنیای خودرو» درخصوص تفاوت قیمتی حمل ونقل جاده و ریلی گفت: «اگر کانتینری را ازبندرعباس به سمت تهران منتقل کنیم، درنگاه اول حمل این بار توسط جاده هزینه ای کمتر از حمل ریلی خواهد داشت.»
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی درادامه افزود: «باید این موضوع را درنظر گرفت که حمل ونقل ریلی شامل هزینه های داخل محوطه خواهد شد؛ یعنی قبل از بارگیری و تا رسیدن به ایستگاه قطار، هزینه جابه جایی به آن اضافه می شود. همچنین بعد از رسیدن به ایستگاه مقصد باید هزینه های دیگری برای جابه جایی تامقصد نهایی پرداخت شود.»
وی اظهار کرد: «اگر کل هزینه های حمل ونقل ریلی را باحمل ونقل جاده ای مقایسه کنیم، به نظر نمی رسد حمل ونقل ریلی ارزان تر ازجاده ای باشد.» 
وی درخصوص مزایای زمانی حمل ونقل جاده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار