محقق تبریزی برای نخستین بار در کشور نوعی برد الکتروپنوماتیک را برای آموزش بهتر دانشجویان طراحی و اجرا کرده است.
سرخط اخبار