صبح امروز این سایه بان ها به منظور رفاه بیشتر حال زائران نصب شد.
سرخط اخبار