تصویری اجالب از تکنیک فاصله اجتماعی در خارج از یک فروشگاه درهندوستان را می بینید.
سرخط اخبار