جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مشرق از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می شود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پودمان دوم پایه١٠رشته ماشین ابزار
ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نازک دوزی دامن پایه١٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵عربی ١ پایه١٠ مشترک عمومی
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرفیک و شاخه هنر
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی سوم پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠تا١۵مطالعات اجتماعی پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ مطالعات پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار