این روزها که بسیاری از ترس ویروس کرونا حضورشان در عرصه های جهاد و خدمت رسانی، مجازی شده است، بسیجیان همیشه بیدار دست به کار شده و در عرصه های مختلف خدمت رسانی می کنند.

سلبریتی های همیشه بیدار!

سرخط اخبار