معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: هر حکومت و دولتی زمانی می تواند موفقیت داشته باشد که بدنه اجتماعی را در عرصه های مختلف با خود همراه سازد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حیدر قاسمی اظهار داشت: اگر نتوانیم آسیب های اجتماعی را به صورت اجتماعی و با بهره گیری از ظرفیت های مردمی برطرف کنیم، به سمت مسائل امنیتی سوق پیدا می کند و در نهایت افزایش مشکلات و هزینه های دولت و ملت را همراه دارد.
وی با اشاره به نقش مشارکت های مردمی در توسعه و حکمرانی موفق، ادامه داد: هر حکومت و دولتی زمانی می تواند موفقیت داشته باشد که بدنه اجتماعی را در عرصه های مختلف با خود همراه سازد.
معاون استاندار اصفهان تاکید کرد: اگر سرمایه های اجتماعی در مسیر صحیح هدایت شود ،به عنوان یکی از مولفه های موفقیت حکمرانی خوب و توفقیات دولت است و می تواند برای برطرف شدن بسیاری از خلاهایی که دولت ها نتوانسته اند در این زمینه نقش آفرینی خود را به خوبی انجام دهند راه حل های خوبی اتخاذ و این مشکلات برطرف شود.
وی راه اندازی دفاتر تسهیل گری وخدمات محلی در حاشیه شهرها را از جمله اقدامات موثر در این زمینه دانست و افزود: این فعالیت در اصفهان آغاز شده و این هماهنگی و نظارت می تواند به حوزه مردمی واگذار و با تقویت نظارت دولتی در تقویت و شکل مطالبه گری مردمی در راستای پیوند مردم و دولت گامهای موثری برداشته شود.
قاسمی به ضرورت ارتقای نظارت های حاکمیتی اشاره و تاکید کرد: وقتی با رعایت و لحاظ شاخص های اصلی سمن ها در چهارچوب قانون قرار گیرد و نظام مند شوند این تشکل ها بهتر می توانند مطالبه گری منطقی داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت سهیم شدن سلائق و افکار در تکمیل ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری